Zariadenia na výrobu čerstvého betónu

Zariadenia na výrobu čerstvého betónu môžeme rozdeliť podľa rôznych kritérií na:

  • zariadenia na individuálnu a servisnú výrobu (transportbetón) – pri uplatnení kritéria organizačnej bázy a efektívnosti,
  • samostatné miešačky, komplexné mechanické jednotky, dávkovacie stanice, betonárne – podľa stupňa mechanizácie,
  • mobilné, premiestniteľné a stabilné zariadenia – z hľadiska ich konštrukcie,
  • horizontálne a vertikálne zariadenia – podľa ich usporiadania,
  • malé zariadenia do 20 m3 . hod-1, stredné od 21 do 60 m3 . hod-1 a veľké nad 60 m3 .  hod-1 – na báze ich výkonnosti,
  • systémy ich ovládania, t. j. ručne, poloautomaticky, plnoautomaticky (riadené počítačom – mikroprocesormi).

 

Miešačky sú stroje určené na premiešanie zložiek čerstvého betónu, t. j. kameniva, vody, cementu, prípadne chemických prísad tak, aby sa každé jedno zrniečko kameniva dôkladne obalilo spojivom (cementovým mliekom) a čo najrovnomernejšie rozptýlilo v zmesi. Podľa článku 9.6.2.3 citovanej normy musia byť také, aby sa počas miešania daného objemu betónu dosiahlo rovnomerné premiešanie zložiek a homogénna konzistencia betónu.